Kartica pogodnosti

OPĆA PRAVILA IZDAVANJA I KORIŠTENJA HERALDI FOR MEN KARTICE POGODNOSTI

Ova opća pravila određuju uvjete korištenja Heraldi for men Kartice pogodnosti čiji izdavatelj je Diversus Res d.o.o., Frankopanska 6, Zagreb, Hrvatska (u nastavku: „Kartica pogodnosti“). Pojmovi, koji se koriste u ovim općim pravilima imaju sljedeće značenje: Imatelj je fizička osoba starija od 18 godina koja ispuni Pristupnu izjavu u kojoj svi podaci označeni kao obavezni moraju biti ispunjeni i kojoj na temelju Pristupne izjave Diversus Res d.o.o., Frankopanska 6, Zagreb, Hrvatska, izda Heraldi for men Karticu pogodnosti.

1.
KARTICA Heraldi for men Kartica pogodnosti omogućuje dodatne pogodnosti Imatelju koje može iskoristiti prilikom kupovine u Heraldi for men poslovnicama, a u skladu s ovim Općim pravilima izdavanja i korištenja Heraldi for men Kartice pogodnosti (u nastavku: „Pravila“). Popis poslovnica u kojima Imatelj može dobiti i koristiti Heraldi for men Karticu pogodnosti nalazi se na internet stranici www.heraldi.hr i na samim prodajnim mjestima.

2.
IMATELJ Heraldi for men Kartica pogodnosti može se izdati na jednom od Heraldi for men prodajnih mjesta fizičkoj osobi starijoj od 18 godina, koja ispuni Pristupnu izjavu (svi podaci označeni kao obavezni moraju biti ispunjeni). Ispunjavanjem Pristupne izjave (svi podaci označeni kao obavezni moraju biti ispunjeni) osoba postaje vlasnik Heraldi for men Kartice pogodnosti te jamči za točnost osobnih podataka koje je naveo/ navela prilikom registracije. Potpisom na Pristupnoj izjavi pojedinac potvrđuje da se slaže s ovim Pravilima, odnosno da je ista pročitao te da ih prihvaća. Izdavatelj će, najkasnije 30 dana nakon ispunjene Pristupne izjave, Imatelju poslati Heraldi for men Karticu pogodnosti. Izdavanjem Kartice njezin Imatelj postaje korisnik Heraldi for men Kartice pogodnosti. Članstvo je dobrovoljno i besplatno, a svaki član može prestati koristiti pogodnosti slanjem zahtjeva za prestankom članstva, u skladu s ovim Pravilima. Jedna fizička osoba može dobiti samo jednu Heraldi for men Karticu pogodnosti prema navedenim osobnim podacima. Heraldi for men Kartica pogodnosti nije prenosiva i smije ju koristiti isključivo Imatelj. Diversus Res ima pravo zahtijevati od Imatelja predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta prilikom korištenja dodatnih pogodnosti temeljem Heraldi for men Kartice pogodnosti kako bi se utvrdilo vlasništvo Kartice.

3.
IZDAVATELJ/UPRAVITELJ Izdavatelj i upravitelj Heraldi for men Kartice pogodnosti je Diversus Res d.o.o., Frankopanska 6, Zagreb, Hrvatska (u nastavku: „Izdavatelj“). Potpisom Pristupne izjave, Imatelj Heraldi for men Kartice pogodnosti potvrđuje da je upoznat s Općim pravilima i da pristaje da Diversus Res d.o.o., Frankopanska 6, Zagreb, Hrvatska prikuplja njegove/ njezine osobne podatke, u skladu s ovim Pravilima. Diversus Res d.o.o., Frankopanska 6, Zagreb, Hrvatska obvezuju se prikupljati, obrađivati, osiguravati zaštitu i koristiti osobne podatke Imatelja u skladu s ovim Pravilima i primjenjivim propisima Republike Hrvatske, kao i relevantnim pravilima Europske Unije koja se odnose na zaštitu osobnih podataka (Direktiva 95/46/EC Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom prijenosu takvih podataka (CELEX 31995L0046).

4.
OSOBNI PODACI Imatelj potpisom Pristupne izjave (svi podaci označeni kao obavezni moraju biti ispunjeni) daje suglasnost za obradu i jamči istinitost svojih osobnih podataka iz Pristupne izjave (ime, prezime, adresa, država prebivališta i spol) te podataka o obavljenoj kupnji tvrtci Diversus Res d.o.o., Frankopanska 6, Zagreb, Republika Hrvatska kao voditelju zbirke osobnih podataka Heraldi for men Kartice pogodnosti, u svrhe određene ovim Pravilima i hrvatskim Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Osobni podaci koje Diversus Res d.o.o. prikuplja od strane budućeg Imatelja su: ime, prezime, adresa prebivališta, država prebivališta, spol, datum rođenja, adresa elektroničke pošte i telefonski broj. Osim navedenih osobnih podataka, koje Imatelj daje prilikom ispunjavanja Pristupne izjave, Diversus Res d.o.o. uz suglasnost Imatelja prikuplja i obrađuje podatke o kupnjama Imatelja Kartice pogodnosti u poslovnicama – Heraldi for men prodajnim mjestima, na način kako je to propisano u točki 4. i 5. ovih Pravila. Voditelj zbirke osobnih podataka prikuplja i obrađuje sljedeće podatke, navedenu na računu, o obavljenim kupovinama Imatelja Kartice pogodnosti: poduzeće i poslovnica obavljene kupnje, datum i vrijeme kupnje, EAN-kod proizvoda, naziv proizvoda, popust, količina, cijena, PDV, iznos kupnje, način plaćanja i prodavač. EAN-kod naveden na računu detaljnije definira kupljeni proizvod i omogućuje prikupljanje sljedećih podataka: tip proizvoda, robna grupa, veličina proizvoda, boja proizvoda, robna marka itd. Ti podaci upotrebljavaju se za analizu običaja kupnje i za izvođenje pokazatelja, koji pomažu odrediti profil pojedinog korisnika Heraldi for men Kartice pogodnosti i tako Diversus Resu d.o.o. omogućuje pripremu personaliziranih ponuda.

5.
OBRADA OSOBNIH PODATAKA Diversus Res d.o.o. će dobrovoljno upisane i potpisane podatke, povezati s podacima o kupnjama i transakcijskim podacima. Svi podaci će biti sačuvani u bazi podataka u tvrtci Diversus Res d.o.o., Frankopanska 6, Zagreb, Republika Hrvatska. Svi osobni podaci, kao i podaci o obavljenim kupnjama bit će redovno analizirani, izdavatelj će ih koristiti za podjelu, pripremu prilagođenih/ individualnih ponuda, proučavanje potrošačkih navika, anketiranje, dodjeljivanje dodatnih boniteta i neposredan marketing. Kontaktni podaci Imatelja Heraldi for men Kartice pogodnosti bit će korišteni za obavještavanje o promocijskim ponudama i drugim aktivnostima Heraldi for men prodajnih mjesta. Voditelj zbirke osobnih podataka može osobne podatke Imatelja povezati s podacima drugih Imatelja i obrađivati ih u gore navedene svrhe. Podaci se daju dobrovoljno. Međutim, ako ispitanik osobne podatke, koji se prikupljaju i smatraju obaveznim ne želi dati voditelju zbirke osobnih podataka, ne može postati Imatelj Heraldi for men Kartice pogodnosti. Podaci o Imateljima Kartica pogodnosti smiju se prosljeđivati ugovornim obrađivačima podataka voditelja zbirki osobnih podataka, koji za njegov račun i u njegovo ime obrađuju osobne podatke o Imateljima. 

Ugovorni obrađivači su društva koja Imateljima šalju SMS/ MMS poruke, društva koja se bave tiskarstvom, društva koja održavaju programsku opremu i baze podataka voditelja zbirki. Svaki pristupnik – Imatelj Heraldi for men Kartice pogodnosti potpisom Pristupne izjave potvrđuje da je obaviješten o navedenim svrhama i načinu obrade svojih osobnih podataka i daje izričitu suglasnost za takvu obradu. Imatelj može u bilo kojem trenutku pisanim putem ili na drugi način predviđen Pravilima zahtijevati od Diversus Resa d.o.o. trajni ili privremeni prestanak korištenja njegove/ njezine adrese elektroničke pošte ili telefonskog broja za namjenu neposrednog marketinga. Izdavatelj Heraldi for men Kartice pogodnosti dužan je, u roku od 15 dana od primitka takvog zahtjeva, spriječiti daljnju uporabu osobnih podataka takvog Imatelja za namjenu neposrednog marketinga te istog/ istu u roku od sljedećih 5 dana obavijestiti pisanim putem ili na drugi način (primjerice, putem elektroničke pošte). Imatelj može nakon prestanka korištenja njegove/ njezine adrese elektroničke pošte ili telefonskog broja za svrhe neposrednog marketinga i dalje koristiti sve pogodnosti Heraldi for men Kartice pogodnosti. Ukoliko Imatelj zahtijeva prestanak uporabe svih njegovih osobnih podataka za namjenu neposrednog marketinga, takav će se zahtjev tumačiti kao zahtjev za prestankom korištenja Heraldi for men Kartice pogodnosti, kojem zahtjevu će biti udovoljeno odjavom navedenog Imatelja iz baze podataka o Imateljima Heraldi for men Kartica pogodnosti. Po odjavi takvog Imatelja iz baze podataka Kartice pogodnosti, izdana Kartica pogodnosti prestat će vrijediti u Heraldi for men poslovnicama – prodajnim mjestima. Diversus Res d.o.o. ili ugovorni izvršitelj obrade, Imateljeve osobne podatke može čuvati do 5 godina nakon prestanka ugovora, a podatke o pojedinoj kupnji najmanje 6 godina nakon svake kupnje.

6.
UVJET ZA KORIŠTENJE POGODNOSTI I OGRANIČENJA Uvjet za korištenje pogodnosti od strane Imatelja Kartice pogodnosti je predočavanje Heraldi for men Kartice pogodnosti na blagajni prodajnog mjesta prilikom kupovine robe. Nakon što je plaćanje robe već izvršeno, naknadni upis kupnje nije moguć, niti je moguće naknadno iskorištavanje popusta. Heraldi for men Kartica pogodnosti ne vrijedi tijekom sezonskih rasprodaja i na proizvode koji se već prodaju uz popust. Popusti se ne zbrajaju. Međutim, vrijednost kupljenih proizvoda snižene cijene pridodaje se vrijednosti kupnje Imatelja pojedine Kartice. U slučaju tehničkih problema ili više sile koji onemogućuju rad računalnog sustava na Heraldi for men prodajnim mjestima te uslijed navedenog korištenje Kartice nije moguće, Diversus Res d.o.o. nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi po toj osnovi mogla nastati Imateljima Kartice pogodnosti.

7.
DODATNE POGODNOSTI Heraldi for men Kartica pogodnosti njezinim Imateljima omogućuje i različite kratkoročne pogodnosti koje su individualno prilagođene u odnosu na osobne i/ ili transakcijske podatke pojedinih Imatelja, a o kojim pogodnostima se navedeni Imatelji obavještavaju putem telefona, SMS/ MMS poruka, obične pošte ili elektroničke pošte.

8.
PROMJENA PODATAKA U slučaju da Imatelj Kartice pogodnosti promijeni svoje osobne podatke koje je naveo u Pristupnoj izjavi, isti se obvezuje o promjeni podataka obavijestiti Izdavatelja Kartice pogodnosti u roku od 30 dana od dana nastale promjene, dopisom upućenim na adresu sjedišta Diversus Res d.o.o., Frankopanska 6, Zagreb, Hrvatska ili slanjem poruke na adresu elektroničke pošte: heraldi@heraldi.hr.

9.
ZAMJENA KARTICE Gubitak ili krađu Kartice Imatelji mogu prijaviti poštom neposredno na adresu sjedišta Izdavatelja, Diversus Res d.o.o., Frankopanska 6, Zagreb, Republika Hrvatska ili na adresu elektroničke pošte heraldi@heraldi.hr. Izdavatelj će najkasnije u roku od 60 dana nakon dobivene obavijesti o promjeni osobnih podataka Imatelja poslati novu Karticu pogodnosti. Sve pogodnosti s izgubljene ili ukradene Kartice pogodnosti se u roku od 15 dana od prijave prenose na novu Karticu. Izdavatelj će staru Karticu pogodnosti blokirati odmah po prispijeću obavijesti o njezinom gubitku, odnosno krađi. U slučaju da je Kartica Imatelju otuđena, Izdavatelj ne preuzima odgovornost za korištenje pogodnosti temeljem Kartice od strane trećih neovlaštenih osoba.

10.
PRESTANAK ČLANSTVA Heraldi for men Kartica pogodnosti vrijedi do pisanog opoziva od strane Izdavatelja ili do zaprimanja izjave Imatelja kojom zahtijeva prestanak korištenja Heraldi for men Kartice pogodnosti. Imatelj može u bilo kojem trenutku pisanom izjavom putem pošte na adresu sjedišta Izdavatelja navedenu u prethodnoj točki ovih Pravila ili elektroničkom poštom na heraldi@heraldi.hr zahtijevati da Diversus Res d.o.o., Frankopanska 6, Zagreb, Hrvatska, prestane koristiti njegove/ njezine osobne podatke na načine i za namjene navedene u toj izjavi, i tako prestati koristiti pogodnosti Heraldi for men Kartice pogodnosti te se odriče prava na Karticu i svih pogodnosti koje iz tog naslova proizlaze. Unatoč prestanku korištenja pogodnosti Imatelja, voditelj zbirke osobnih podatka smije neke podatke o Imatelju čuvati još najviše pet godina (opći rok zastare) nakon prestanka članstva. Ako Heraldi for men Karticom pogodnosti u roku od dvije godine nije napravljena nijedna kupovina, ona automatski dobiva status neaktivne kartice. Takvu Karticu pogodnosti Izdavatelj ima pravo poništiti bez da prethodno o tome obavijesti Imatelja.

11.
OBJAVA PRAVILA Ova Pravila vrijede od dana njihove objave na internetskoj stranici www.heraldi.hr. Izdavatelj zadržava pravo naknadne izmjene ovih Pravila i poništenja Heraldi for men Kartice pogodnosti. Sve promjene se javno objavljuju na internetskoj stranici www.heraldi.hr i vrijede od dana njihove objave. Ako se Imatelj Heraldi for men Kartice pogodnosti koristi Karticom pogodnosti i nakon tako objavljenih promjena, znači da je s njima suglasan i da je na iste pristao.

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.